Monday, November 21, 2011

Pagbibinyag, dapat bang inilulubog?

Abril 5, 2003


MAAARING nakakita na kayo o nakapanood sa TV ng mga taong nakaputi, nakapila at isa-isang inilulubog sa tubig-maaaring sa isang swimming pool, ilog o tubigang lugar.

Ano ang ginagawa nila?

Nagbibinyagan.

Kung Katoliko kayo, maaaring naisip ninyo na iba ang pamamaraan nila ng pagbibinyag.

Una ay “malalaki” na ang binibinyagan. Pangalawa ay “inilulubog” ang mga nagpapabinyag.

Siguro nung nakita ninyo ‘yon ay nagtaka kayo. Ang alam kasi natin sa pagbibinyag ay mga sanggol o baby ang binibinyagan. Hindi rin inilulubog sa tubig ang “binibinyagan” kundi binubuhusan ng tubig.

Pero alam n’yo ba na sa Simbahang Katoliko ay tinatanggap ang “paglulubog” o “immersion” bilang isang paraan ng pagbibinyag?

Opo, ang “paglulubog” ay puwedeng gawin at ang epekto nito ay katulad din ng epekto kung ang tubig ng pagbibinyag ay “ibubuhos” sa binibinyagan.

Sa madaling salita, ang pagbibinyag ng paglulubog at pagbubuhos ay tanggap at kinikilala sa Simbahang Katoliko. Pareho lang ang “effect” nila. Ilubog man ang binibinyagan o ibuhos man sa kanya ang tubig ng pagbibinyag ay nagigi siyang “bagong nilalang” kay Kristo.

Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17,

“Kaya nga ang sino mang na kay Kristo ay isa nang bagong nilalang. Ang luma ay wala na at ang bago ay narito na!”

Pero ang pagbibinyag ng pagbubuhos ay sa atin lang mga Katoliko. Para sa maraming hindi Katoliko, “mali” ang binyag kung ang tubig ay ibinubuhos. Dapat daw ay inilulubog.

Noong isang Sabado ay pinag-aralan natin ang ginagamit na katwiran ng mga kontra sa “binyag Katoliko.”

Sinasabi kasi nila na “paglulubog” ang “tamang” pagbibinyag dahil ang orihinal na salita sa “binyag” ay “baptizo” na ang ibig sabihin ay “ilubog.”

May katwiran sila sa bagay na ito. Ang isa nga sa mga ibig sabihin ng “baptizo” ay “ilubog.” Pero ipinakita ko last week na HINDI lang ito ang kahulugan ng “baptizo.”

Ang “baptizo” ay nangangahulugan din ng “paghuhugas” at puwede rin itong gawin sa pamamagitan ng “pagbubuhos.”

Ang best example na puwede ang “pagbubuhos” sa binyag ay ang “baptism of the Holy Spirit” na binabanggit sa Mark 1:8 kung saan sinasabi ni Juan Bautista, “Binibinyagan (baptizo) ko kayo ng tubig pero bibinyagan (baptizo) Niya (Hesus) kayo ng Espiritu Santo.”

Sa Acts 1:5 ay inulit ito nang sabihin ng Panginoong Hesus sa Kanyang mga alagad na “bininyagan (baptizo) kayo ni Juan ng tubig pero sa loob ng ilang araw ay bibinyagan (baptizo) kayo ng Espiritu Santo.”

Paano ba ginawa ng Diyos ang “baptism (baptizo) of the Holy Spirit?”

Sa Acts 2:17-18 at verse 33, tatlong ulit sinabi na “ibinuhos” (ekcheo sa Griego) ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa sangkatauhan.

Sa “baptizo” ng Espiritu Santo, HINDI inilulubog ang tao sa Espiritu Santo kundi IBINUBUHOS ito sa kanila ng Diyos.

Ang nakakalungkot ay tila tinakpan na ng demonyo ang mata ng mga “mangangaral” na nagsasabing “paglulubog” lang ang ibig sabihin ng “baptizo.” Iginigiit nila ang “paglulubog” kahit malinaw sa Bibliya na ang pagbibinyag ay puwedeng gawin sa pamamagitan ng “pagbubuhos.”

Para mas maganda, tingnan pa natin ang ibang ehemplo ng pagbibinyag na isinasalarawan sa Bibliya. Kunin natin ang karanasan ni San Pablo.

Heto ang tanong, “Nung binyagan ba si San Pablo ay inilubog siya o binuhusan ng tubig?”

Para malaman natin ang sagot ay ganito ang kuwento ng Bibliya sa Acts 9, Naglalakbay si Saul papunta sa bayan ng Damascus para usigin ang mga tagasunod ni Kristo.

Habang nasa daan ay may liwanag na tumama sa kanya at nahulog siya sa lupa. Kinausap siya ng Panginoon at matapos noon ay hindi na siya makakita.

Habang nagpapahinga siya sa bahay ng isang nagngangalang “Hudas” ay dumating si Ananias na isang disipulo ni Kristo.

Sa Act 9:17-18 ay kinausap ni Ananias si Pablo na ganito ang sinabi,

“Saul (ang tawag kay Pablo nung ‘di pa siya binyagan), kapatid ko, ipinadala ako ng Panginoon, si Hesus na nagpakita sa iyo sa daan, para manumbalik ang iyong paningin at mapuno ka ng Espiritu Santo.”

“Biglang may naglaglagan na animo’y mga kaliskis mula sa kanyang mga mata at siya ay nakakita. TUMAYO siya at siya ay nabinyagan.”

Sinasabi sa Bibliya na bininyagan si Pablo sa loob ng isang bahay. Idinagdag nito na NAKATAYO siya nang siya ay binyagan.

Ang tanong, saan siya “inilubog” nung binyagan siya sa loob ng bahay? Sa batya? Meron kayang “swimming pool” sa loob ng kanyang bahay itong “Hudas” na binabanggit ng Bibliya?

Sunod na tanong: Paano siya “inilubog” kung siya ay “nakatayo?”

Ang maliwanag na sagot ay HINDI inilubog si San Pablo. Siya ay “binuhusan” ng tubig nang siya ay binyagan.

Diyan pa lang ay makikita natin na MALI ang paniniwala ng mga nagsasabing “paglulubog” lang ang paraan ng pagbibinyag.

Kung paniniwalaan natin ang sinasabi ng mga “lubog na Kristiyano,” parang mamaliitin natin ang kakayanan ng Diyos sa pagbibigay Niya ng kaligtasan.

Paano pala ang mga nakatira sa disyerto o sa lugar kung saan walang maraming tubig? Kahit pala manampalataya sila sa Diyos ay hindi sila mabibinyagan kung walang lugar na paglulubugan sa kanila.

Pero tulad nga ng sinasabi ko, tanggap din sa Simbahang Katoliko ang paglulubog. Hindi nga lang dito nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa pagbibinyag.

Last week ay nai-promise ko na ipaliliwanag kung ano ang dahilan at pati bata ay binibinyagan na. Sa susunod na Sabado, ito na ang topic natin.

No comments:

Post a Comment