Thursday, November 3, 2011

Ama ay Diyos, Anak ay Diyos; 2 ang Diyos?

October 6, 2002

NITONG mga nakaraang Linggo (post), ipinakita ko kung paanong ang Panginoong Hesus ay kinilalang Diyos ng mga unang Kristiyano. Una ay sa pag-aaral natin sa mga unang verses o bersikulo ng Ebanghelyo ni Juan.

Sinasabi sa Juan 1:1 hanggang 14 na ang Salita o Verbo ay Diyos at ang Salita ay nagkatawang tao sa persona ng ating Panginoon. Sa madaling salita, si Hesus na naging tao ay Diyos ding totoo.

Pangalawa, inilahad ko ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang pagpapatunay ng mga Ebanghelyo sa pagkatao ni Kristo. Ito ay sa simpleng dahilan na noong unang panahon, marami ang naniwala na si Hesus ay “Diyos lang” at hindi naging tao.

Isang dahilan kung bakit isinulat ang mga Ebanghelyo ay para patunayan na si Hesus ay tunay ngang naging tao at hindi lang Siya Diyos tulad ng itinuturo ng ilang “anti-Kristo.”

Sa 1 Juan 4:2, sinasabi ng sumulat kung paano malalaman ang “tunay na espiritu.” Heto ang sabi ng talata, “Ganito ninyo malalaman ang Espiritu ng Diyos: ang bawat espiritu na kumikilala na si Hesu Kristo ay naging tao ay sa Diyos.”

Sa sumunod na talata, sinasabi na ang hindi kumikilala na si Hesus ay naging tao ay hindi sa Diyos.

Tulad na nga ng sinabi ko, ganito na lang ang paggigiit ng mga sumulat ng Bagong Tipan na si Hesus ay naging tao dahil na rin sa paniniwala ng marami na Siya ay Diyos lang at hindi naging tao.

Kung ganoon (Diyos si Hesus), ibig bang sabihin ay dalawa ang Diyos? Ang Diyos Ama at ang Diyos na si Kristo?

Hindi rin. Kung babasahin natin uli ang Juan 1:1, sinasabi roon na ang “Salita ay kasama (o sumasa) Diyos, at ang Salita ay Diyos.”

Hindi sinasabi na dalawa ang Diyos pero binibigyang diin sa talata na magkaiba ang Salita at ang Diyos na Kanyang kasama roon sa pasimula.

Sa maraming bahagi ng mga Ebanghelyo, partikular sa Juan, sa tuwing binabanggit ng Panginoon ang tungkol sa Kanyang Ama ay palaging kasunod ang Kanyang relasyon dito.

Pagdating pa sa ilang bahagi nito, sa Juan 14:9 ay sinabi ng Panginoon na “Kung sino ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama.”

Sa Juan 10:30 ay naging mas direkta pa si Hesus nang Kanyang ideklara na “Ang Ama at Ako ay isa.”

Ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi hiwalay sa pagka-Diyos ng Ama kaya nga kahit pa Sila ay magka-iba, sila ay iisa.

No comments:

Post a Comment